Deze morgen heeft het NSPV vzw conform de beslissing van de Nationale Raad  van 12 maart haar akkoord verleend aan de 14 voorstellen van de overheid.

De Minister aanwezig tijdens dit onderhandelingscomité, heeft zich geëngageerd van het protocol akkoord te verdedigen voor de Federale Regering alsook voor de lokale partners,

Hij heeft ook het engagement genomen om het protocol in zijn geheel te verdedigen en niet “à la carte”! 

In een schrijven gericht aan de overheid en gevoegd aan het protocol stelt het NSPV  :

Het NSPV benadrukt het belang van de NAVAP en heeft de Minister uitgenodigd om zich aan tafel te zetten om een verlenging van de maatregel te bespreken.

- Zij  heeft ook de Minister ingelicht dat dit akkoord geenszins een sociale vrede betekent van lange duur. In tegendeel wij hebben op het belang aangedrongen om zo snel als mogelijk onderhandelingen op te starten voor een algehele herwaardering van de lonen.

Tegelijkertijd met ons akkoord hebben we aangegeven dat de periode om van maaltijdcheques te kunnen genieten veel te lang is.

 • Het NSPV heeft ook geëist dat de voorstellen snel kunnen onderhandeld worden en in juridisch ontegensprekelijke teksten worden gegoten !
 • Een ander ontegensprekelijk punt betreft de tweejaarlijkse monitoring van de loonschalen van het openbaar ambt.
 • Ook werd de aandacht van de overheid getrokken op de negatieve risico’s van de uitdoving van het systeem van sommige toelagen en vergoedingen. Deze kunnen een negatieve invloed hebben op de mobiliteit en het loopbaanperspectief.

Ter herinnering, het protocolakkoord betreft 14 punten  :

 

 1. Correctie B4/5 ( i.e. simul 1 uit bundel ) – iwt : 01.07.2019;

 

 1. Sociale promotie : de personeelsleden die een bevordering door overgang naar het hoger kader of niveau (sociale promotie, geen INEX) krijgen, genieten de laagste weddeschaal verbonden aan hun nieuwe graad die hen aan de geldelijke anciënniteit die ze in deze graad genieten een verhoging biedt van minstens 1000 EUR ten opzichte van de jaarwedde die zij voor die bevordering genoten. Personeelsleden die minder dan 6 jaar geleden sociale promotie hebben gemaakt, zullen eveneens die maatregel genieten, met onmiddellijke uitwerking vanaf zijn inwerkingtreding = 01.07.2019;

 

 1. 19 Toelagen & Vergoedingen ( cfr lijst ) in uitdoving vanaf 01.07.2019 voor de dan benoemden met evenwel nog een toekenningstoepassing voor hen bij mobiliteit vóór 01.11.2022 en vanaf die datum behoud er van binnen continue functionaliteit van betrokkene ( bv motard zone naar motard WPR, wijk naar interventie, FGP naar lokale recherche,…). Behoud, en regime, van toelage DSU en DAFA. Tijdelijk nog behoud maaltijdvergoedingen;

 

 1. Vanaf 01.07.2020 : °M4.1+ ( 2 gelijke biënnales op trap 27 en 29 naar Max = 33.124 = B5 Openbaar Ambt ). Incl voor de resterende M5.1;

 

 1. Vanaf 01.07.2020 : generieke Calog B : + 3,1%. Betreffen : BB1 e.v, B1A e.v. en B1C e.v.;

 

 1. Toekennen van maaltijdcheques ( à 6 Eur ) aan alle personeelsleden GIP - iwt : 01.11.2022;

 

 1. Opheffing van het stelsel van de maaltijdvergoedingen op 01.11.2022;
 2. Keuzemogelijkheid vanaf 01.11.2022 voor behoud voor zij die het wensen van maaltijdvergoeding zolang behoud “functionaliteit” ( ibid. Pt 3 );

 

 1. Opheffing van het stelsel van de gecertificeerde opleidingen en de competentieontwikkelingstoelage. Enkel behoud van de Max. loonschalenloopbaan Calog met baremische loopbaan : iwt : 01.11.2022;

 

 1. Baremische loopbaan van M4.1 naar M5 ( = BS5) : iwt : 01.11.2022;

 

 1. Behoud huidige “inconveniëntenregeling” ;

 

 1. Nader te onderzoeken conform Openbaar Ambt : contractuele loopbaan Niv B en C;

 

 1. Engagement om tweejaarlijks vanaf 2020 in Jan/Feb een comparatieve monitoring uit te voeren mbt de loonschalen van het Openbaar Ambt en het al dan geldende maximum voor de maaltijdcheques;

 

 1. Baremische vrijwaring in geval van fiscaal negatief effect bij gelijke parameters.

 

Synthese : ›11.300 PL : + 3% ( of meer) // MTC = 88Eur/n/m // loopbaan Calog // niemand verliest // geen compensatie // twee valoriseringen soc prom

 

HET NSPV INFORMEERT U !