Het NSPV VZW heeft op vrijdag 09 februari 2018 deel genomen aan een technische werkgroep in het raam van de lopende onderhandelingen inzake de eisenbundels en meer bepaald loononderhandelingen.

Wie zegt “loononderhandelingen” denkt onmiddellijk aan enkele procenten en centen meer op het loonbriefje.

 

Echter is er geen sprake van een “loonsverhoging” doch van een looncorrectie”.

Onder “looncorrectie verstaat de overheid de gelijkschakeling van de wedden van het basiskader met deze van niveau C gespecialiseerd ambt binnen de federale overheidsdiensten. Dit moet leiden tot het verkrijgen van een evenwaardig  netto loon en pensioenberekening op het einde van de loopbaan zoals deze personeelsleden van de federale overheid.

 

Om te weten wat de mogelijke impact voor u zal zijn, kunt u via de website van SSGPI een persoonlijke simulatie uitvoeren. Hiervoor klikt u hier en daarna op “simulatie”.

 

De overheid verschuilt zich achter semantiek, maar voor het NSPV moeten er correcte loononderhandelingen worden gevoerd met een gunstig effect voor alle medewerkers.

 

Onze gesprekspartner heeft hierover een afwijkende mening. Globaal gezien stelt ze dat niemand verliezende partij is. Sommigen gaan er financieel op vooruit, anderen blijven minstens op dezelfde verloning.

 

Het voorstel dat we in de technische werkgroep hebben gekregen bestaat uit 14 punten, hieronder opgenomen.

 

Vrijdag laatstleden heeft de overheid in een werkgroep ons verduidelijking  gegeven van de cijfers in hun voorstel.

 

Na vele werkgroepen zullen de onderhandelingen worden voortgezet op 28 februari 2018, in aanwezigheid van de Minister van Binnenlandse Zaken, dit met het doel een consensus te bereiken tussen onze eisen en het voorstel van de overheid.

 

Met welk voorstel is de overheid naar de syndicale partners gekomen?

 

Hierna kunt u de punten van het voorstel lezen:

 

 • Een correctie van de loonschaal B4 en B5 met inwerking treden op 01 januari 2019 (maximum zal verkregen worden na 29 jaar in plaats van nu 25 jaar)
 • De nabijheidstoelage wordt niet meer toegekend aan de aspiranten die afstuderen na 01 januari 2019
 • Toekennen van maaltijdcheques (6 euro – 4,9 euro net met een maximum van 23/maand) aan alle personeelsleden van de geïntegreerde politie vanaf 01 januari 2020
 • Met als gevolg: afschaffing van de maaltijdvergoedingen vanaf 01  januari 2020 (behoudens – zie punt 7)
 • Vermindering van de bestaande functietoelagen en de vergoeding voor werkelijke onderzoekskosten met het bedrag van de nabijheidstoelage vanaf 01 januari 2020 (ongeveer 35 Euro)
 • Behoud voor de actuele personeelsleden, als overgangsmaatregel, van de onder punt 5 verkregen functietoelagen en vergoeding voor werkelijke onderzoekskosten vanaf 01 januari 2020
 • Keuzemogelijkheid voor personeelsleden om het huidige systeem van maaltijdvergoedingen en de functietoelage of de vergoeding voor werkelijke onderzoekskosten aan 100% te behouden zolang ze in hun huidige functionaliteit blijven werken vanaf 01 januari 2020
 • Behoud, en regime, van de toelage DSU en DAFA
 • Opheffing van het stelsel van de gecertificeerde opleidingen en de competentie- ontwikkelingstoelage. Men behoudt enkel de maximum loonschalen voor het Calog personeel en een overgangsmaatregel voor zij die nu nog in de minimum loonschalen zouden vertoeven en dit vanaf 01 januari 2020
 • Behoud huidige inconveniëntenregeling”
 • Na 6 jaar M4 een nieuwe loonschaal M5 (alzo gelijkheid openbaar ambt) inwerkingtreding vanaf 01 januari 2020
 • De punten 3 tot en met 9 treden in werking voor de officieren en het personeel van Calog niveau A op 01 januari 2021.
 • Er wordt een keuzemogelijkheid gegeven aan het Calogpersoneel om voor hun resterende looptijd een competentietoelage te behouden en de maaltijdvergoedingen in plaats van de maaltijdcheques.
 • Conform het personeel van de federale overheidsdiensten het nader onderzoeken van de sociale promotie, zowel operationelen als Calog, en de contractuele loopbaan van niveau B en C. Tevens dient de statutair Calog generiek niveau B verder te worden onderzocht.

  

Met het hierboven opgenomen huidige voorstel zijn wij met volgende punten niet akkoord:

 

 • Afschaffing nabijheidstoelage (punt 2)
 • Geen looncorrectie maar een reële loonsverhoging
 • Gelijkschakeling van de loonschalen niveau B van het Calog personeel (punt 14)
 • De huidige regels voor betaling van de maaltijdcheques (punt 3)
 • Het niet automatisch voor elke huidige Calog-er toekennen van de COT (punt 9)
 • Het verminderen de functionele toelagen en van de werkelijke onderzoekskosten (punt 5)

 

Zoals al vermeld worden op 28 februari 2018 de echte onderhandelingen met de Minister, in persoon, verder gezet.

Onze vereniging zal niet nalaten uw belangen ten volle te behartigen en te verdedigen.

Daarom zijn alle op- en aanmerkingen zeer welkom alsmede eventuele suggesties.

Wij verzoeken dit over te maken aan uw provinciale afgevaardigde tegen 20 februari 2018

U vindt de gegevens van onze provinciale voorzitters op deze pagina   

  

Carlo Medo Thierry Belin   Michel Goyvaerts
Nationaal Voorzitter Nationaal Secretaris Vast afgevaardigde

 

 

 

 

PENSIOENEN

De recentste informatie vindt u hier terug.
Het NSPV communiceert enkel over besproken zaken!

ATO-TOOL NSPV 2019

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.

logo cover

ACMP CGPM20logo klein1