Naar aanleiding van de onderhandelingen inzake  de overplaatsing van de beschermingsassistenten van de Veiligheid van de Staat naar de federale politie werd op het onderhandelingscomité voor de politiediensten een voorstel tot hervorming van het op de operationele politiepersoneelsleden toepasselijke stelsel van beroepsonverenigbaarheden besproken.

Voortaan zal het personeelslid een bijkomende activiteit die het wil uitoefenen slechts moeten melden aan zijn overheid.

Er zijn echter een aantal absolute onverenigbaarheden voorzien. Zo kan je geen operationeel lid zijn van een hulpdienst of ambulancier, niet het ambt uitoefenen van bijzonder veldwachter, noch praktijkonderricht verstrekken in een rijschool indien dit onderricht geheel of gedeeltelijk wordt uitgeoefend op de openbare weg,

De overheid beschikt over een termijn van 45 kalenderdagen om de uitoefening van de activiteit te weigeren of om bepaalde bijkomende voorwaarden op te leggen. Het betreft een individuele toetsing na melding vermits de toelating in feite principieel geldt. Indien de overheid geen antwoord geeft binnen de gestelde termijn mag de activiteit uitgeoefend worden.

De minister van Binnenlandse Zaken kan richtlijnen opleggen betreffende de te nemen weigeringsbeslissingen. Deze ministeriële richtlijnen stellen echter geen bijkomende onverenigbaarheden vast .

De personeelsleden van het operationeel kader die reeds vóór de inwerkingtreding van deze ontwerpbepalingen een afwijking op de beroepsonverenigbaarheden hebben verkregen, mogen deze verder blijven uitoefenen, conform de gemaakte afspraken en voorwaarden.

ATO-TOOL NSPV 2019

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.