Zoals u weet zal er op 13 februari 2019 een nationale staking plaats hebben. Deze wordt op interprofessioneel niveau georganiseerd door de koepels van de politieke vakbonden.

Uit overwegingen van solidariteit met de privésector en wegens strategische redenen hebben het ACV en het ACOD een stakingsaanzegging ingediend voor de politie.

Deze aanzegging werd conform de regelgeving behandeld op het onderhandelingscomité van de politie op 6 februari 2019.

Zoals u weet heeft het NSPV haar standpunt meegedeeld via mailing en via haar website.

Tijdens de debatten op het onderhandelingscomité van de politie heeft de vertegenwoordiger van de minister van binnenlandse zaken volgende standpunten en verduidelijkingen naar voren gebracht :

 • Onafgezien juridische spitstechnologie beschouwt de Regering zich in lopende zaken.
 • Er worden dus geen nieuwe dossiers, voorstellen of beschouwingen meer behandeld op het onderhandelingscomité voor de politie.
  Of om het met een grof voorbeeld te zeggen. We kunnen vandaag 10 procent opslag eisen of zelfs 30 procent. Nobel maar het dossier kan, mag en zal zelfs niet meer behandeld worden tijdens deze legislatuur
  Welke dossiers worden dan nog wel behandeld?
  Dat zijn de dossiers waar we voor 21 December 2018 een akkoord hadden met de Inspecteur van Financiën. Of om het concreet te maken gaat het over enkele dossiers die voor het NSPV van uitzonderlijk belang zijn.
  • De akkoorden gesloten in het dossier van de looncorrectie volgen hun juridische en administratieve weg en worden verder uitgevoerd.De regeling voor een betere rechtsbescherming en financiële bescherming naar aanleiding van arbeidsongevallen wordt verder afgewerkt en uitgevoerd.
  • Voor wat de financiële regeling van de NAVAP betreft wordt er door de federale overheid naar oplossingen gezocht. Het is duidelijk dat de regeling van de NAVAP alleszins voor 2020 verder gewaarborgd is. 

Ik wens te benadrukken dat de NAVAP verder loopt zo lang er geen globale regeling op nationaal niveau is getroffen. Zoals u weet is er momenteel geen globaal akkoord over de zware beroepen 

Het NSPV zal verder blíjven ijveren in de betrokken dossiers voor een globale herziening van de loon barema's en een regeling ' en régime  voor de NAVAP.

Het NSPV werkt aan een realistische,objectieve, onderbouwde en gedragen eisenbundel om de belangen van alle werknemers bij de politie te verdedigen, te verbeteren  en veilig te stellen 

Wij eisen immers een bijzonder statuut op maat voor alle medewerkers van de politie. Geen eenheidsworst of een lauwe doorslag van andere bestaande statuten. Maar een statuut afgestemd op de specificiteit van onze job.

Als a-politieke, neutrale politievakbond leggen we de focus op het belang van onze leden.

Voor wat de interprofessionele en intersectoriële heikele thema's (vb pensioen) betreft hopen we dat de politieke vakbonden er alles zullen aan doen op de nationale comités om de belangen van alle politiemedewerkers veilig te stellen.

Het NSPV, op haar beurt, zal er over waken dat de specifieke belangen van onze politie medewerkers de volle en volledige aandacht krijgen.

 

Carlo Medo Thierry BELIN
Nationaal voorzitter

Nationaal secretaris

ATO-TOOL NSPV 2019

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.