Er rijzen regelmatig vragen van leden omtrent de stand van zaken met betrekking tot de tweede overgangsregeling. Een veelgehoorde opmerking is dat de gegarandeerde duur van de NAVAP (nonactiviteit voorafgaand aan de pensionering) niet in de tekst van het ontwerp‐KB staat. Dat klopt, deze datum staat in het ondertekende protocol en in het Verslag aan de Koning. Het is logisch dat er geen einddatum in het ontwerp‐KB staat, net omdat dit onbeperkt in de tijd blijft gelden tenzij het uitdrukkelijk wordt herroepen wegens het invoeren van een nieuwe pensioenregeling "en régime" (zie lager).

Wat het verdere verloop betreft is er momenteel eigenlijk weinig nieuws te vertellen.

Het protocol werd door het NSPV ondertekend, wat volstaat om bindend te zijn voor de overheid. De minister, daarin politiek gedekt door het kernkabinet, heeft herhaaldelijk bevestigd dat de NAVAP‐regeling uitgevoerd wordt conform met wat onderhandeld werd. We wachten nu op de publicatie van het KB, dat thans het normale circuit doorloopt. Die vereiste doorlooptijd is nu eenmaal onvermijdelijk. De minister engageerde zich om die periode zo kort mogelijk te houden zodat de kloof tussen overgangsmaatregelen 1 en 2 zo beperkt mogelijk blijft. Wanneer de publicatie nu precies verwacht mag worden is echter niet geweten. We mikken op uiterlijk september, maar het kan vroeger zijn.

De NAVAP‐regeling wordt, zoals hoger gezegd, gegarandeerd tot 31/12/2019, ook indien er voordien onverhoopt al een definitief pensioenstelsel uit de bus zou zijn gekomen. Als dat nieuwe pensioenstelsel er op 31/12/2019 nog niet is wordt de NAVAP‐regeling automatisch verlengd, en dat onbeperkt in duurtijd tot een nieuwe pensioenregeling in werking treedt die de NAVAP komt te vervangen.

Momenteel liggen de verdere onderhandelingen met betrekking tot het toekomstige politiepensioenstelsel stil. Er wordt gewacht op de werkzaamheden van de daartoe opgerichte algemene pensioencommissie die zich o.a. over de notie "zware beroepen" moet buigen. Van zodra die contouren duidelijk zijn komt het pensioendossier terug naar de onderhandelingstafel van de politiediensten om een definitief toekomstig pensioenstelsel voor de politie te onderhandelen, waarbij het ‐ naast de algemene pensioenregels ‐ ook zal gaan over een vervroegde uitstapregeling, al dan niet gelinkt aan de notie "zwaar beroep".

Er vonden in de loop van de maand juni reeds meerdere informatiesessies voor de personeelsleden plaats. Vanaf september, wanneer de meesten onder jullie een verdiende vakantie achter de rug hebben, hervatten wij deze sessies. Wij zullen u daarover nog tijdig informeren. Specifieke vragen kan u ook stellen via ons mailadres pensioen@nspv.be.

Alain Peeters                    Jérôme Aoust  
Nationaal Secretaris a.i.     Nationaal Voorzitter a.i.

ATO-TOOL NSPV 2024

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.