De voorzitter van het HOC geeft een overzicht van de gesignaleerde zieken binnen de geïntegreerde politie. Vastgesteld wordt dat de ziektecijfers niet spectaculair stijgen.

Het NSPV vraagt of er voor de politie een globale testing op Corona voorzien wordt. Gezien de capaciteit van het aantal testen beperkt is, worden niet alle personen getest.

Het NSPV vraagt wat de staat is van de beschermingsmiddelen onder meer mondmaskers, handschoenen en gel. De verdeling van mondmaskers wordt gecentraliseerd door de FOD Gezondheid. Onafgezien dat de overheid haar best doet om chirurgische maskers ter beschikking te stellen, wordt er een tekort aan FFP2 maskers vastgesteld. Voor het NSPV is het heel duidelijk dat, politiemensen met opdracht belast, in het bezit moeten gesteld worden van de juiste beschermingsmiddelen. De overheid deelt ons mee dat er volop bestellingen lopende zijn voor handschoenen, gels, beschermingsbrillen en wegwerpoveralls.

Het NSPV eist duidelijkheid over het negeren van sommige korpschefs en diensthoofden van de vigerende richtlijnen. Het SAT stelt dat er zeer snel een GPI zal komen, gelet wij in een federale fase zitten. Deze GPI zal geldig zijn voor alle entiteiten van de politie. Deze GPI heeft tot doel meer eenvormigheid te brengen en elke vorm van discussie, interpretatie of eigen mening uit te sluiten.

Wij hebben ook verduidelijking gevraagd aan de overheid over het al dan niet erkennen van Covid19 als arbeidsongeval of beroepsziekte. Het dossier is via de juridische dienst van de GIP overgemaakt aan FEDRIS. Zodra er een algemeen standpunt bekend is, zal dit overgemaakt worden aan de sociale partners.

Voor wat betreft de tussenkomst in gevangenissen, hebben we laten weten geen voorstander te zijn van de inzet van politie om zieke cipiers te vervangen. Immers doen wij beroep op het algemeen solidariteitsbeginsel maar we zijn van mening dat niet de politiemedewerkers moeten gestraft worden voor de grote uitval binnen het gevangeniswezen.

We vragen bijzondere aandacht voor de collega’s van DAB wanneer zij een besmet persoon moeten overbrengen in ambulances. Onze collega’s zullen dezelfde beschermingsmiddelen krijgen als de ambulanciers.

Voor de aspiranten zal er kortelings een nota verschijnen met de verschillende casussen en voorstellen van de overheid.

Er zullen ook richtlijnen komen voor het onderhoudspersoneel en het ontsmetten van gebouwen en voertuigen.

Met de overheid wordt afgesproken dat er elke vrijdagnamiddag om 14u00 een HOC wordt gehouden om wekelijks een vinger aan de pols te hebben in deze moeilijke periode.

Het NSPV hoopt dat de richtlijnen omzetten naar een GPI voor meer duidelijkheid en rust zal zorgen.

Maar indien we vast stellen dat de regels niet gevolgd worden of een loopje wordt genomen met de veiligheid of welzijn van het personeel, zullen we niet nalaten hard te reageren.

 

ATO-TOOL NSPV 2020

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.