Het zal u de laatste dagen niet ontgaan zijn dat de Ministerraad eindelijk heeft besloten de wetteksten aan te passen.

Deze aanpassing zal het mogelijk maken dat de competentie ontwikkelingstoelage mee kan geteld worden voor de berekening van het pensioen. Dit dossier dat al aansleept sinds de onderhandelingen inzake het nieuwe CALogstatuut zal eindelijk finaal kunnen onderhandeld worden op het onderhandelingscomité voor politiediensten van 30 september 2020. 

Ter info laten wij u een belangrijke passage uit ons eisenbundel 2019 van het NSPV ten voordele van onze CaLog-leden:

Voor wat het financiële luik betreft moet er steeds een koppeling zijn naar de gepensioneerde collega’s. Ook moet er getracht worden het statuut van het CALogpersoneel zo veel mogelijk gelijk te stellen aan het statuut van de operationelen. Tijdens de onderhandelingen inzake het nieuwe CALog statuut bij de politie, werd beslist dat de competentie ontwikkelingstoelage mee zou geteld worden voor de berekening van het pensioen. Om dit gedeelte van het protocol uitwerking te geven moest aan twee voorwaarden voldaan worden. 1. Deze toelage moest onderworpen worden aan de bedrijfsvoorheffing (7,5 %) 2. De wetteksten dienden in die zin aangepast te worden. Van in het begin werd uitvoering gegeven aan punt 1 maar punt 2 is nog steeds in afwachting. Gezien de competentie ontwikkelingstoelage de komende maanden wordt afgeschaft vraagt het CaLog personeel dat de onterecht geïnde bedragen door de overheid worden teruggestort.

U kan vaststellen dat het CALog-personeel bij het NSPV niet in de kou wordt gelaten.  Momenteel zijn wij nog niet in het bezit van het voorstel van de overheid, maar wij zullen niet nalaten uw belangen te verdedigen? 

Wij houden u op de hoogte van het resultaat van de onderhandelingen. 


Inschrijven nieuwsbrief calog

ATO-TOOL NSPV 2021

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.